ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ
  
2018-08-16

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ   ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 7

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ

ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ

ᠫᠢᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ《ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ

ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ

ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠪᠦᠷ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ

ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ

ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ

ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ

ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ

ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ

ᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠤ

ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ

ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠳᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ᠋᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠭᠡᠵᠦ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠠ

ᠡᠳ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃

   ᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ

ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ

ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ᠂

ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠤᠶᠢᠷ

ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ

ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ

ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ

ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ

ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ

ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ

ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ

ᠲᠠᠢ᠃

   ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂

ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ《ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ》ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ

ᠳᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ

ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ

ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ

ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ

ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂

ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

   ᠲᠤᠰ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ

ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ

ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃(ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠯ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ

ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠮ᠎ᠠ)

 
    
 
 
  
 
2014-2019 ©                       蒙ICP备19004288号-2